Výzva k podání nabídky


Výzva k podání nabídky

Veřejná zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem:

prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0009672“

1.     Identifikace zadavatele

Název:                        Dobrý Domov s.r.o.
Sídlo:                          Křižíkova 1774, 738 01 Frýdek-Místek
IČ:                              043 19 036
Zastoupen:                 JUDr. Michaela Volná – jednatelka
Kontaktní osoba ve věcech
smluvních:                  JUDr. Jiří Volný - ředitel
                                  tel.: 602 461 381, e-mail: dobry.domov@gmail.com
Kontaktní osoba ve věcech
organizačních:            Mgr. Taťána Volná – asistentka
                                  tel.: 732 369 050, e-mail: dobry.domov@gmail.com

2.     Předmět a specifika veřejné zakázky

    2.1    Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku zařízení a vybavení prádelny. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Veškeré odkazy na zákon v této výzvě je nutné považovat za analogické.

    2.2    Předmět veřejné zakázky

Vymezení plnění veřejné zakázky
-         Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování je uvedeno v přílohách této zadávací dokumentace.
-         Pokud se v zadávací dokumentaci, zejména pak v technických podmínkách, vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, případně jiná označení či vyobrazení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se jen o specifický způsob vymezení předpokládané charakteristiky zboží či služby a uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.
2.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky určená zadavatelem činí max. 1.700.000,- Kč bez DPH.


 2.4. Specifika veřejné zakázky

CPV: 39713200-5 Pračky a sušičky, 39151100-6 Regály, 42718100-3 žehlící stroje, 34911100-7 – Vozíky, 42923200-4 - Váhy

3.     Doba a místo plnění předmětu

    3.1    Doba plnění

Termín zahájení prací: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
Termín dokončení dodávky: v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 30.06.2019     
Termínem dokončení je: převzetí dodávky zadavatelem

    3.2    Místo plnění

Místem plnění je katastrální území Frýdlant nad Ostravicí, ul. Revoluční 1820.
Kontaktním pro předávání dokumentů: pouze písemný - Dobrý domov, s.r.o., ul. Křižíkova 1774, P.O.Box 70, Frýdek-Místek, 738 01

4.     Obchodní a platební podmínky

Obchodní a platební podmínky budou uvedeny v návrhu Smlouvy kupní – (Příloha č. 6).
Od obchodních podmínek stanovených v předloženém návrhu smlouvy se nelze odchýlit a upravit je. Návrh smlouvy bude předložen v nabídce a bude mimo jiné obsahovat ustanovení, že veškeré vybavení a zařízení dodané dodavatelem je do doby celkové úhrady ceny majetkem dodavatele.

-         Po dodání a předání zařízení a vybavení prádelny zadavatel uhradí 80 % dohodnuté ceny a to do pěti(5) dnů od připsání finančních prostředků poskytovatelem dotace na účet zadavatele.
-         Po dvou měsíčním zkušebním provozu zadavatel uhradí 20 % dohodnuté ceny.5.     Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:
-         Základní způsobilost
-         Profesní způsobilost
-         Technickou způsobilost

 

    5.1    Základní způsobilost

Uchazeč prokáže základní způsobilost s odkazem na ustanovení § 74 odst. 1 zákona, předložením čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3). Čestné prohlášení bude předloženo v originále s podpisem osoby oprávněné jednat za účastníka.

    5.2    Profesní způsobilost

Pro splnění profesní způsobilosti, dle § 77 zákona, předloží účastník:
a)    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán nebo z jiné obdobné evidence.
b)    doklad o oprávnění k podnikání (výpis ze živnostenského rejstříku) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění).
c)    doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.
Součástí podané nabídky budou dokumenty ve formě prosté kopie, ne starší 90 dní. Vybraný dodavatel předloží dokumenty před podpisem smlouvy v originálech nebo úředně ověřených kopiích.

    5.3    Technická způsobilost

Technická způsobilost, analogicky s § 79 zákona, bude uchazečem prokázána vyplněným čestným prohlášením o technické způsobilosti - reference (Příloha č. 4).
Seznam referencí bude obsahovat název zadavatele, název zakázky, stručný popis zakázky, místo a dobu realizace, hodnotu veřejné zakázky v Kč bez DPH, a kontakt na oprávněnou osobu daného zadavatele.

6.     Lhůta pro podání nabídek

Nabídky lze doručit nejpozději do 15. 5. 201910:00 hodin na adresu zadavatele: Dobrý domov s.r.o. P.O.Box 70, Křižíkova 1774, 738 01 Frýdek-Místek.

Lhůta pro podání je splněna při obdržení nabídky zadavatelem, ne při podání nabídky k přepravě. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny a budou vráceny na adresu dodavatele.

7.     Zpracování nabídkové ceny a podmínky zpracování nabídky

    7.1    Zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována s členěním: cena bez DPH, sazba DPH a cena s DPH. Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše přípustná a bude obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena bude platná po celou dobu plnění. Celková nabídková cena díla bude uvedena v krycím listu (Příloha č. 5).

    7.2    Podmínky zpracování nabídky

Nabídku podá účastník v písemné formě v originálu a českém jazyce. Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na adresu sídla zadavatele: Dobrý domov s.r.o. P.O.Box 70, Křižíkova 1774, 738 01 Frýdek-Místek. Osobní předání není možné.

Uchazeč označí obálku s nabídkou:

NEOTVÍRAT – „Dodávka zařízení a vybavení sociálního podniku –
prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí“

Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané níže uvedené dokumenty v tomto pořadí:
1)    Krycí list nabídky
2)    Návrh smlouvy
3)    Dokumenty potvrzující kvalifikační předpoklady
1.    Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti Výpis z obchodního rejstříku (příp. jiná obdobná evidence)
2.    Doklad o oprávnění k podnikání (živnostenský list)
3.    Doklad potvrzující odbornou způsobilost
4.    Čestné prohlášení o splnění technické způsobilosti - reference
Všechny dokumenty (Krycí list nabídky, Návrh smlouvy, Čestné prohlášení apod.) budou podepsány osobou oprávněnou jednat za účastníka. V případě, že účastník pověří jinou osobu k podpisu požadovaných dokumentů, bude součástí nabídky také úředně ověřená a podepsaná plná moc. Plná moc bude ve formě originálu.

8.     Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Účastník může písemně požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci. Písemná žádost musí být doručena pověřené osobě: JUDr. Jiří Volný, e-mail: dobry.domov@gmail.com. Dotaz může být vznesen nejpozději 5 pracovních dní před lhůtou pro podání nabídky. Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace bude všem uchazečům sdělena písemně e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídky.

9.     Zadávací lhůta

Zadávací lhůta je lhůta, po kterou účastníci výběrového řízení nesmí z výběrového řízení odstoupit a po kterou jsou vázání svými nabídkami. Lhůta je zadavatelem stanovena na 60 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

10.  Hodnocení nabídek

Kritérium pro hodnocení nabídek je dáno ekonomickou výhodností nabídky (nejnižší cenou) a nabídnutými platebními podmínkami. Poměr mezi cenou a platebními podmínkami je 70/30 %.

Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami není veřejné. Uchazečům, kteří podají nabídku, budou výsledky výběrového řízení zaslány písemně elektronickou poštou (e-mailem) na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v krycím listě.

11.  Závěrečná ustanovení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit informace a dokumenty z průběhu výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo nejpozději 3 dny před ukončením lhůty pro podání nabídky upravit, doplnit nebo změnit podmínky výzvy na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
Zadavatel může požadovat po dodavateli doplnění informací k podané nabídce.
Nabídky, které nesplní požadované podmínky zadavatele, budou z hodnocení vyřazeny.
Podané nabídky se všemi náležitostmi se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli, i v případě zrušené veřejné zakázky. Bude sloužit jako doklad o průběhu veřejné zakázky.
Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu výdajů spojených s vypracováním a podáním nabídky, ani v případě zrušené veřejné zakázky.
Zadavatel nemusí uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem, může předloženou nabídku odmítnout nebo veřejnou zakázku zrušit úplně, a to bez udání důvodů.
Uchazečům podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

12.  Přílohy

Součástí zadávací dokumentace jsou tyto dokumenty:
-         Příloha č. 1 – Seznam zařízení a vybavení
-         Příloha č. 2 – Vykreslení situace
-         Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
-         Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění technické způsobilosti - reference
-         Příloha č. 5 – Krycí list
-         Příloha č. 6 – Kupní smlouva

Ve Frýdku-Místku dne 10.04.2019¨


                                                                               …..…………………………….
                                                                               JUDr. Michaela Volná
                                                                               jednatelka zadavatele