OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY


OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – ZADÁVACÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel: Dobrý domov s.r.o., Křižíkova 1774, Frýdek-Místek 738 01, IČ: 04319036
2. Název zakázky:  Dodávka zařízení a vybavení sociálního podniku - prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí.

3. Druh zakázky: Dodání technologického zařízení prádelny, viz. příloha č.1 „ Seznam zařízení a vybavení“

4. Lhůta pro podání nabídky: datum 15.5.2019, 10.00 hod.
 5. Místo pro podání nabídky: Dobrý domov s.r.o., Křižíkova 1774, Frýdek-Místek 738 01
 6. Předmět zakázky: Dodání technologického vybavení prádelny, viz. příloha č.1 „ Seznam zařízení a vybavení“

 7. Kritéria hodnocení:  
       I.          Cena                                 Váha 70 %
      II.          Platební podmínky         Váha 30 %

7.1 Způsob hodnocení dílčích hodnotících kritérií: Hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, provede hodnotící komise hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny; nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu, druhým posuzovaným kritériem jsou platební podmínky.
 8. Způsob jednání s účastníky: Písemně.
 9. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky: Podle specifikace, viz. příloha č. 1 „ Seznam zařízení a vybavení“

 10. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
o   Cena bez DPH
o   Sazba DPH
o   Cena s DPH
 11. Doba a místo plnění zakázky: Dodání do 30.6.2019, místo: Revoluční 1820, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí.
12. Požadavky na varianty nabídek: Ne.

 13. Vysvětlení zadávacích podmínek: Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

NEPOVINNÉ NÁLEŽITOSTI

14. Požadavky na prokázání kvalifikace: Zadavatel požaduje čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – příloha č. 3, dále čestné prohlášení k prokázání technické způsobilosti – reference - příloha č.4.

 15. Obchodní podmínky: obchodní podmínky, které jsou dodavatelé povinni zahrnout do svých nabídek nebo přiložit jako samostatnou přílohu závazný vzor smlouvy

 16. Požadavky na specifikaci případných poddodavatelů: Zadavatel akceptuje poddodavatele.

17. Přílohy zadávacích podmínek:
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 : Seznam zařízení a vybavení
Příloha č. 2: Vykreslení situace
Příloha č. 3 : Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 4 : Čestné prohlášení k prokázání technické způsobilosti – reference
Příloha č. 5 : Krycí list nabídky
Příloha č. 6 : Kupní smlouva