Kupní smlouvaKupní smlouva
kterou uzavírají ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

se sídlem Křižíkova 1774, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 04319036
DIČ: CZ04319036
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě v oddíle C, vložce 63219
zastoupená JUDr. Jiřím Volným na základě plné moci ze dne 17.2.2017
(dále jen kupující)

a

Společnost:
se sídlem
IČO:  
DIČ:  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v ………………,  oddíl …, vložka …….
zastoupená:
(dále jen prodávající)


Článek I.

Úvodní ustanovení


1.    Prodávající prohlašuje, že je výhradním vlastníkem movitých věcí, které jsou předmětem této kupní smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy


1.    Prodávající se zavazuje prodat kupujícímu movité věci specifikované v čl.I. této smlouvy ( dále jen „předmět prodeje“), tj. odevzdat kupujícímu předmět prodeje a převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu prodeje.

2.    Kupující se zavazuje předmět prodeje od prodávajícího převzít a zaplatit mu sjednanou kupní cenu dle čl. IV. této smlouvy.

Článek III.

Místo a termín plnění


1.    Předmět prodeje prodávající kupujícímu dodá a umístí na adrese: Revoluční 1820, Frýdlant nad Ostravicí.

2.    Kupující zabezpečí před zahájením montáže nezbytnou stavební připravenost včetně rozvodů el. energie  vypínačů a kabelů, přívodů kanalizace a vzduchotechniky - vše až ke stroji.

3.    Součástí dodání a odevzdání předmětu prodeje kupujícímu bude jeho doprava k objektu ( dopravu a přemístění strojů na konkrétní místo instalace uvnitř objektu zajistí prodávající ve spolupráci s kupujícím ), odborná montáž, kompletní instalace včetně přívodů médií a technické a technologické zaškolení personálu provede prodávající.

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky


1.    Kupní cena za předmět prodeje byla účastníky této smlouvy sjednána v následující výši:

č.
Typ stroje
Ohřev
Ks
Cena/ks
Celkem
1.
prům. pračka
el.
1


2.
prům. pračka
el.
1


3.
prům. pračka
el.
2


4.
prům. bubnový sušič
el.
2


5.
prům. bubnový sušič
el.
1


6.
prům. válcový  žehlič
el.
1


7.
žehlící set
el.
1

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH


č.
Typ stroje
Ohřev
Ks
Cena/ks
Celkem
1.
balička prádla

1


2.
manipulační stůl

2


3.
vozík na špinavé prádlo 750x800x600

2


4.
vozík na prádlo 700x800x600

2


5.
Vozík na prádlo 1070x900x600

2


5.
klecový vozík 1810x800x720

2


6.
můstková váha

1


7.
Regál 200x1000x600

3

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH
2.    Účastníci smlouvy sjednávají následující platební podmínky:

a.    Prodávající se zavazuje řádně splnit tuto smlouvu v celém rozsahu  sjednaného  předmětu plnění v termínu  do 30.06.2019. Splnění tohoto termínu je podmíněno předáním prostor pro instalaci zhotoviteli ve stavební připravenosti dle čl.III, odst. 2 této smlouvy.

b.    Platba bude provedena formou úhrady daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí úspěšné předání předmětu prodeje bez vad a nedodělků.

c.    Splněním platby se rozumí odepsání fakturované částky z účtu kupujícího a připsání na účet prodávajícího.

d.    Dodávka zařízení a vybavení prádelny bude uhrazeno na základě vystavených faktur následovně:
§  Po dodání a předání zařízení a vybavení prádelny kupující uhradí 80 % dohodnuté ceny a to do pěti(5) dnů od připsání finančních prostředků poskytovatelem dotace na účet kupujícího.
§  Po dvou měsíčním zkušebním provozu kupující uhradí 20 % dohodnuté kupní ceny.

Článek V.

Povinnosti kupujícího


1.    Kupující je povinen při provozu předmětu prodeje dodržovat pravidla, a to zejména se řídit návodem k použití, který obdržel při předání předmětu prodeje.

 

Článek VI.

Záruka a záruční podmínky


1.    Prodávající poskytne na předmět prodeje specifikovaný v čl. I této smlouvy záruku po dobu 36 měsíců.

2.    Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, údržbou nebo neodborným zásahem či poškozením ze strany uživatele. Dále se záruka nevztahuje na části, které podléhají běžnému opotřebení.

Článek VII.

Výhrada vlastnického práva


1.    Předmět prodeje zůstává vlastnictvím prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy


1.    Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude kupující v prodlení s placením kupní ceny dle čl. IV této smlouvy o více jak 30 dnů.

2.    Účinky odstoupení nastávají dnem doručení o odstoupení.

3.    Po tomto dni je kupující povinen vrátit prodávajícímu předmět prodeje a veškeré náklady spojené s odvozem předmětu prodeje do sídla prodávajícího jdou k tíži kupujícího a budou mu vyfakturovány.

4.    Na základě dohody smluvních stran.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení


1.    Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních  majících platnost originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

2.    Tato smlouva může být měněna pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma stranami.

3.    Účastníci prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4.    Tato smlouva bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejněna.
V …………….. dne …………….2019                                       V……………. dne ………………. 2019

                             

-----------------------------------                                    -----------------------------------
Kupující                                                                    Prodávající