KRYCÍ LIST NABÍDKY
KRYCÍ LIST NABÍDKY


1. Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Název:
prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí“

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název:


Sídlo:


Zastoupen:


IČ:


DIČ


Kontaktní osoba:


Tel./fax:


E-mail:

3. Nabídková cena v Kč


zpracování projektové dokumentace
inženýrská činnost
Cena celkem

Cena celkem bez DPH:
,--Kč
,--Kč
,--Kč

DPH (sazba 21 %):
,--Kč
,--Kč
,--Kč

Cena celkem vč. DPH:
,--Kč
,--Kč
,--Kč

4.  Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení:


Funkce:Čestné prohlášení:
Čestně prohlašujeme, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku, jsme vázaní celým obsahem této předložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.


V ………………. Dne……………..

…………………………………………
osoba oprávněná jednat za uchazeče