Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti


Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
K veřejné zakázce na služby s názvem:
prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí“

Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Veškeré odkazy na zákon v této výzvě je nutné považovat za analogické.
Identifikace účastníka
Jméno / obchodní firma:

Místo podnikání / sídlo:

IČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

Čestné prohlášení
Účastník výběrového řízení tímto čestně prohlašuje, že:
a)     nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona
b)     nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
c)     nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
d)     nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku nezaměstnanosti, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
e)     není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.
Dodavatel rovněž čestně prohlašuje, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit zadávanou veřejnou zakázku na „Dodávka zařízení a vybavení sociálního podniku – prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí“

V…………………dne ………………….
…………………………………………
osoba oprávněná jednat za účastníka