Čestné prohlášení k prokázání technické způsobilosti - reference


Čestné prohlášení k prokázání technické způsobilosti - reference
K veřejné zakázce na služby s názvem:
prádelny Dobrý domov s.r.o. ve Frýdlantě nad Ostravicí“


Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Identifikace účastníka
Jméno / obchodní firma:

Místo podnikání / sídlo:

IČO:

Zapsaný v (v případě, že je dodavatel zapsán v obchodním rejstříku):

Osoba oprávněná jednat za účastníka:

Čestné prohlášení
Účastník výběrového řízení tímto čestně prohlašuje, že v posledních pěti letech realizoval zakázky na služby obdobného charakteru v porovnatelném rozsahu a hodnotě:
Název zadavatele:

Název zakázky:

Stručný popis zakázky:

Místo a doba realizace:

Hodnota (v Kč bez DPH):

Kontakt pro ověření:


Název zadavatele:

Název zakázky:

Stručný popis zakázky:

Místo a doba realizace:

Hodnota (v Kč bez DPH):

Kontakt pro ověření:

V………………….dne…………………….

……………………………………………
osoba oprávněná jednat za uchazeče